Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Grodzisk Mazowiecki

W związku z przystąpieniem do wykonania dokumentu pn. Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Grodzisk Mazowiecki zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która umożliwi rozpoznanie opinii mieszkańców gminy, związanych ze zmianami klimatu. Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na skutki zmian klimatycznych, m.in. porywistego wiatru, ulew, podtopień czy szczególnie niebezpiecznych dla osób starszych – fal upałów. Będzie on zbiorem rozwiązań dla ustalonych wspólnie z mieszkańcami problemów i potrzeb. Kierunki działań, które zostaną ujęte w ramach przygotowywanego opracowania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i polepszenie komfortu życia wszystkich mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia 2024 roku – link poniżej. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KbIf2iwTguvfTHx9v1J7o3mrl1kEZVqt3uUvuOwU7B656Q/viewform
Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla gminy Grodzisk Mazowiecki
O PROJEKCIE:
  1. Tytuł projektu:  Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  2. Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.
  3. Opis działań w Projekcie: Projekt zakłada przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Grodziska Mazowieckiego. Zakres projektu obejmuje również działania informacyjno-promocyjne oraz działania z zakresu zarządzania i rozliczenia projektu. Działania informacyjno-promocyjne przewidują przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, warsztaty edukacyjne i konkursy  poświęcone  adaptacji do zmian klimatu. Projekt skierowany jest dla mieszkańców Grodziska Mazowieckiego z różnych  grup wiekowych.
  4. Cele projektu: Celem dokumentu będzie identyfikacja zagrożeń dla klimatu  na terenie miasta oraz wskazanie działań, które pozwolą ograniczyć skutki zmian klimatu   na terenie miasta oraz wskazanie działań, które pozwolą ograniczyć skutki zmian klimatu oraz zwiększyć odporność na takie zagrożenia.
  5. Efekty projektu: Dzięki sporządzeniu Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Gmina może w łatwy sposób podjąć szereg działań, które przyczynią się do poprawy komfortu i funkcjonowania miasta. Ponadto, wpisanie poszczególnych przedsięwzięć adaptacyjnych może ułatwić oraz umożliwić pozyskanie funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych.
  6. Całkowita wartość projektu: 167 802,75 zł
  7. Wysokość dofinansowania:   132 060,76 zł
#FunduszeUE